Regulamin eventu

Regulamin imprezy ?BasketBart 2k14?

 

CEL IMPREZY:

 

Propagowanie zdrowego stylu życia i uprawiania koszykówki przez młodzież i dorosłych. Celem jest także krzewienie pro-sportowej kultury, dobrych relacji między uczestnikami oraz wzajemna integracja.

 

Rozdział I Zakres obowiązywania

 • 1

 

Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się zawodników aktywnie uczestniczących w rozgrywkach na ?imprezie?, zwanych dalej ?uczestnikami?, oraz gości podziwiających wydarzenie z trybun i odwiedzających zwanych dalej ?gośćmi?, w tym postanowienia porządkowe regulujące:

– wstęp na mecz uczestnika imprezy,

– obowiązki uczestnika imprezy,

– zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować,

– prawa uczestnika imprezy,

– zasady udostępniania i przetwarzania danych osobowych,

– zasady odpowiedzialności osób, w tym uczestników imprezy za zachowanie sprzeczne
z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym w związku z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.

Postanowienia regulaminu są obowiązani respektować wszyscy uczestnicy imprezy. Regulacje zawarte w regulaminie nie naruszają przepisów wyższej rangi.

 

 

Wstęp i uczestnictwo w Imprezie

 • 2

 

 1. Pozwolenie wejścia na teren obiektu oraz możliwość pozostania na nim leży w gestii Organizatora. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące polecenia dla uczestnika imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, a w razie potrzeby – przedstawiciele innych służb i organów do tego uprawnionych.

 

 1. Na teren imprezy może wejść oraz przebywać wyłącznie osoba, która:
 2. jest trzeźwa,
 3. nie znajduje się pod wpływem działania środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie,
 4. nie narusza przepisów prawa oraz postanowień regulaminu obiektu lub imprezy,
 5. posiada odpowiednie dokumenty wymienione w ustępie nr 4,
 6. ukończyła 13 rok życia, bądź będzie przebywała na imprezie pod opieką opiekuna prawnego.

 

          Przepisy ogólne

 • 3

 

 1. Gramy w dniu 28 grudnia 2013 na 3 sektorach, w Obiekcie Sportowym przy XXXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. St. K. Potockiego, ulica Wiertnicza 26 w Warszawie.
 2. Mecze rozgrywane są na całych boiskach lub na połówkach, wedle indywidualnych ustaleń graczy ? uczestników oraz zgodnie z zapowiedziami organizatorów i spikera.
 3. Część powierzchni gry będzie służyć pokazom, gracze powinni mieć to na uwadze i bez sprzeciwu udostepnić wyznaczony obszar boiska we wskazanych momentach imprezy. Będą z wyprzedzeniem informowani przez spikera oraz mieli wgląd w harmonogram imprezy.
 4. Nie ma arbitrów, formuła gry jest wolna, na zasadach fair-play, uczestnicy sami kierują grą.
 5. Wszelkie faule i przewinienia i spory zgłaszane są i rozwiązywane przez samych zawodników
 6. Uczestnicy muszą mieć nie mniej niż 16 lat i nie więcej jak 60 lat.
 7. Ze względu na ograniczone miejsce do gry i chęć umożliwienia sprawnej rozgrywki organizator zakłada możliwość ograniczenia liczby uczestników do 80 osób, które zostaną wybrane, na drodze selekcji spośród zgłoszonych na stronie wydarzenia na portalu facebook. Jest to też związane z utrzymaniem dobrego poziomu gry i wizerunku imprezy. https://www.facebook.com/events/1504474193147930
 8. Uczestnicy z listy powinni stawić się na 30 minut przed rozpoczęciem imprezy czyli 28.12.2013 o 14:30 i potwierdzić swoją obecność na liście znajdującej się na obiekcie.
 9. Uczestnicy zostaną przez organizatora wyróżnieni specjalnym znacznikiem w dniu imprezy, który powinni cały czas mieć na sobie podczas trwania imprezy.
 10. Wstęp na parkiet mają tylko Ci uczestnicy, którzy przebrali się w ubranie sportowe i korzystają z obuwia sportowego.
 11. Osoby spoza listy uczestników uznawane są za gości i nie mają wstępu na parkiet, a jedynie na trybuny i mogą uczestniczyć w pozostałych atrakcjach wydarzenia.
 12. Impreza odbywa się według opracowanego wcześniej harmonogramu. Po ogłoszonym zakończeniu imprezy goście proszeni są o opuszczenie hali sportowej w celu umożliwienia jej uprzątnięcia. Mogą natomiast korzystać z pozostałych dobrodziejstw Obiektu Sportowego.
 13. Uczestnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania mienia Obiektu Sportowego do gry niezgodnie z przeznaczeniem.
 14. Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy i kontuzje

uczestników powstałe w trakcie i na trenie imprezy. Każdy z zawodników powinien posiadać indywidualne ubezpieczenie zdrowotne.

 1. W przypadku uszkodzenia konstrukcji kosza spowodowanego przez niewłaściwe zachowanie

uczestnika, sprawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów powstałego uszkodzenia (np.

zakupu nowej obręczy).

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

Regulamin kącika Play Station:

 1. Chętni do gry proszeni są o ustawienie się w kolejkę pod okiem opiekuna kącika.
 2. Grę uruchamia opiekun kącika lub osoba przez niego wyznaczona.
 3. Opiekun ma prawo do gry.
 4. Kolejność ustalają między sobą sami zainteresowani.
 5. Czas pojedynczej rozgrywki w grze NBA 2k14 może być każdorazowo różny i wahać się od 5 do 15 minut.
 6. Uprasza się o korzystanie z urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, m. in. zakaz rzucania kontrolerem.

 

Obowiązki gościa Imprezy

 • 4

 

 1. Gość imprezy jest obowiązany:
 2. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie organizatora dokument tożsamości,
 3. zajmować miejsce przeznaczone dla gości na terenie obiektu,
 4. zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie przestrzegając regulaminu.
 5. stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników obiektu, organizatora imprezy oraz spikera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.
 6. Ze względów bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są, na żądanie funkcjonariuszy i pracowników,
  o których mowa w ust. 1, zajmować miejsca inne niż zostało określone dla kibica przy wejściu na Obiekt Sportowy.

 

 

Zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować

 • 5

 

 1. Zabrania się wnoszenia na obiekt i posiadania na imprezie:
 2. przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni, w tym: palnej, białej, pneumatycznej, gazowej i innej nawet, gdy osoba jest uprawniona do jej posiadania. Przepis nie dotyczy funkcjonariuszy Policji oraz innych uprawnionych służb i organów w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych,
 3. materiałów wybuchowych,
 4. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

d.różnego rodzaju noży, pałek (w tym używanych w grach sportowych), kijów i prętów, przedmiotów wykonanych z metalu (szczególnie: rurki, śruby, gwoździe, elementy łożysk itp.) oraz innych przedmiotów, których posiadanie nie jest zabronione, lecz ze swej natury mogą posłużyć do zachowania sprzecznego z prawem, np. drzewców do flag, transparentów, parasoli, itp.;

 1. wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
 2. urządzeń laserowych;
 3. butelek, kubków, dzbanów wykonanych z twardego materiału np. szkła,
 4. przedmiotów, które można wykorzystać do zmiany wyglądu zewnętrznego osoby, a w konsekwencji uniemożliwienie lub utrudnienie jej identyfikacji,
 5. napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie.
 6. wprowadzania, wnoszenia lub wwożenia na teren imprezy zwierząt, bez zgody Organizatora.
 7. Zabrania się na meczu:
 8. używania przedmiotów, które pozwalają zmienić wygląd zewnętrzny osoby, a w konsekwencji uniemożliwiają lub utrudniają identyfikację,
 9. używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich,
 10. nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.,
 11. rzucania przedmiotami,
 12. spożywania alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych,
 13. ciągłego stania w sektorach z miejscami do siedzenia,
 14. rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 15. wzniecania fajerwerków, używania środków pirotechnicznych itp.,
 16. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
 17. zaśmiecania terenu obiektu,
 18. niszczenia infrastruktury obiektu,
 19. nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych,
 20. wytwarzania niewspółmiernego do okoliczności hałasu, szczególnie z wszelkich instrumentów z napędem mechanicznym.
 21. Odmawia się wstępu na imprezę oraz obiekt i przebywania na nim osobom, które:
 22. nie posiadają ważnego dokumentu uprawniającego do wejścia i przebywania na meczu (jeżeli taki jest wymagany),
 23. nie poddają się czynnościom w zakresie: sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie, przeglądania zawartości bagażu i odzieży – w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą lub posiadają przedmioty, których nie wolno wnosić i posiadać na imprezie,
 24. nie podporządkowują się poleceniom porządkowym wydawanym na podstawie Regulaminu Imprezy,
 25. są pod widocznym działaniem: alkoholu i / lub środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie,
 26. nie ukończyły 13 roku życia i przebywają na obiekcie sportowym bez opiekuna prawnego,
 27. zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie bezpieczeństwu lub porządku meczu,
 28. są niemożliwe lub utrudnione do identyfikacji z uwagi na swój wygląd lub zachowanie,
 29. posiadają emblematy, proporce, flagi, transparenty, malunki lub napisy na odzieży lub na ciele – zawierające treści zabronione prawem powszechnym lub regulaminami organizatorów rozgrywek, w tym nawołujące do nienawiści rasowej, religijnej lub innej, eksponują flagi, transparenty itp. niezgodnie z właściwymi przepisami Organizatora w tym zakresie,

4.Zabrania się wstępu na teren lub miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: pola gry, wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, wszelkiego rodzaju maszty oraz innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.

 

 

Uprawnienia uczestnika imprezy

 • 6

 

 1. Uczestnik imprezy ma prawo:
 2. przebywać na terenie obiektu w czasie trwania imprezy, tj. od chwili ustalonego rozpoczęcia przez Organizatora do czasu ustalonego zakończenia imprezy przez organizatora,
 3. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w rozgrywkach wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz określonych niniejszym regulaminem,
 4. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych (jeżeli takie są),
 5. do informacji o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze,
 6. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
 7. korzystać z pomocy medycznej.
 8. Uczestnik imprezy jest uprawniony do:
 9. składania skarg.

 

Dane osobowe

 • 7

 

Wejście na teren obiektu sportowego stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego filmu, zapisu wideo i audio z meczu i/lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.

 

Przepisy końcowe

 • 8

 

 1. Gość imprezy, który znajduje się na części obiektu sportowego w grupie kibiców, do której nie należy – może być skierowany na właściwą część obiektu, a w sytuacji uzasadnionej względami bezpieczeństwa – usunięty z terenu obiektu.
 2. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie obiektu sportowego może odbywać się wyłącznie za zgodą Organizatora i władz obiektu.
 3. Organizator zastrzega możliwość zakończenia imprezy przed ustalonym czasem.
  4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub skradzione uczestnikom lub gościom imprezy oraz za akty wandalizmu gości na terenie imprezy.
 4. Organizator ma pełne prawo odmówić wejścia na teren imprezy lub wyprosić osoby zagrażające przebiegowi imprezy, bez podania przyczyny.

 

 • 9
 1. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach postanowienia niniejszego regulaminu, podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu odpowiednim służbom.
 2. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu bądź regulaminu Obiektu Sportowego może zostać nałożona na uczestnika grzywna oraz zakaz wstępu na podobne imprezy.

 

 

 • 10
 1. Przebieg wydarzenia może podlegać rejestracji przez Organizatora za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu wydarzenia, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczeniu w toczących się takich postępowaniach, będą niezwłocznie przekazywane odpowiednim służbom, w uzasadnionym przypadku łącznie z wnioskiem o ukaranie.

 

 

 • 11
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika lub gościa imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku,
 2. Przyjmuje się, że zarówno uczestnicy jak i goście wchodzący na teren imprezy zapoznali się z powyższym regulaminem, akceptują go i zobowiązują się do jego przestrzegania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.